Telemetrijski SCADA sistem za nadzor stanja u vodovodnoj mreži

U saradnji sa kompanijom EHTING realizovali smo sistem za nadzor stanja u vodovodnoj mreži. Sistem obuhvata 26 mernih mesta, postavljenih u okviru formiranih 15 zona potrošnje. Na svakom mernom mestu nalazi se merno-akvizicioni komplet (MAK) sa nephodnim meračima protoka i pritiska u cevovodima, kao i meračima nivoa vode u rezervoarima. Merno-akvizicioni kompleti bazirani su na DC2.34 logerima firme Svet Instrumenata sa GPRS ruterima firme Decode, ili na logerima baziranim na CompatRIO platformi sa našim SRB cRIO GSM modulom.

Oprema mernog mesta se napaja ili iz gradske mreže (230 VAC, 50 Hz) ili putem solarnog panela (17.5-28 VDC). Pri nestanku napajanja, naponska jedinica mernog mesta obezbeđuje autonomiju rada od 100 sati neprekidnih merenja ili 50 dana (1200 sati) merenja sa periodom 120s.   SCADA aplikacija komunicira sa mernim mestima putem GPRS protokola i obezbeđuje online prikaz podataka sa svih 26 mernih mesta. Svi podaci se smeštaju u bazu podataka uz garantovan kontinuitet podataka. Pored ovoga, realizovana SCADA aplikacija pruža i sledeće mogućnosti: Izvedene baze podataka – časovna, dnevna, mesečnaPregled podataka po željenim vremenskim parametrima, sa presecima stanja po zonamaGenerisanje izveštajaPretraga alarma i događaja u sistemuKorisnički nalozi sa definisanim nivoima pristupaDirektno očitavanje podataka sa logeraKlijent aplikacija za uvid u stanje SCADA sistema sa udaljene lokacije  Ovakva SCADA aplikacija integrisana sa softverom za metematičko modeliranje, tehničkim informacionim sistemom i poslovnim informacionim sistemom čini Integralni Vodovodni Informacioni Sistem (IVIS). IVIS je skup pravila i procedura kojima se na poseban način povezuju pojedini delovi informcionog sistema za vodovod u JKP-u. Saznajte više o IVIS sistemima.   Utisak korisnika: Implementacija ovakvog sistema dovela je do povećanja opšte efikasnosti i smanjenja gubitaka u kompletnom vodovodnom sistemu. Jednostavnost i intuitivnost u korišćenju koje donosi SCADA aplikacija omogućile su lakši i efikasniji rad službe održavanja. Neposredno nakon puštanja sistema u rad, SCADA aplikacija je omogućila da se detektuje pucanje vodovodne cevi u sistemu i blagovremenom intervencijom spreči veća havarija.