Sistem za upravljanje fekalnom crpnom stanicom

Sistem se sastoji od sledećih funkcionalnih delova: merno-signalne opreme, ormana automatike sa PLC-om i pratećom opremom, panela osetljivog na dodir i GSM modema. Upotrebom GSM modema vrši se bežično slanje podataka sa pumpne stanice ka unapred definisanim mobilnim korisnicima. Prenos podataka se obavlja korišćenjem postojeće javne GSM mreže putem predaje i prijema SMS poruka. PLC je povezan sa GSM modemom preko serijskog interfejsa, a upravljanje radom GSM modema se vrši zadavanjem AT komandi od strane PLC-a.
Operatorski panel je povezan na PLC i daje mogućnost lokalnog nadzora i upravljanja sistemom. Na ekranu panela je prikazana crpna stanica sa elementima sistema uz prikaz kontinualne promene nivoa u bazenu, stanja elemenata i signalizaciju alarmnih stanja. Pritiskom na odgovarajući taster vrši se prikaz trenda, ukupnog protoka i vremena rada svake pumpe pojedinačno, po parovima i ukupan broj sati zajedničkog rada pumpi. Operater uz unos odgovarajuće šifre ima mogućnost da uđe u servisni režim rada sistema. Na servisnom panelu se nalaze informacije bitne za elektro i mašinsko održavanje i to: datum i vreme poslednje intervencije, vreme rada i broj uključenja pumpe. U slučaju intervencije potvrđuje se vrsta servisa (električni i/ili mašinski) i tip servisa. Po potvrdi, sistem pamti novo vreme poslednje intervencije i resetuje vreme rada pumpe. U servisnom režimu rada moguće je ručno uključenje/isključenje pumpi. Pri minimalnom i maksimalnom nivou u bazenu taster START/STOP nije vidljiv radi sigurnosti da pumpa ne bi radila na suvo i zbog opasnosti da ne dođe do plavljenja.