Sistem za praćenje ponašanja motornih vozila u putnim krivinama


Na bazi CompactRIO platforme realizovan je prenosni sistem za praćenje i analizu ponašanja motornih vozila u putnim krivinama. Za merenja su korišćeni merni stubići – smerokazi sa ugrađenim laserskim meračima rastojanja. Merni stubići se postavljaju na 5 karakterističnih tačaka u krivini (početak, centar i kraj krivine i dve tačke između). Sistem poseduje autonomno napajanje koje omogućava obavljanje dugotrajnih merenja na terenu. Tokom merenja detektuju se bočno rastojanje vozila od svakog senzora, brzina vozila u četiri tačke krivine i dužina vozila na izlasku iz krivine.
Prikaz i analiza izmerenih podataka vrše se pomoću posebne aplikacije razvijene za ovaj sistem. PC računar sa aplikacijom se Ethenet kablom povezuje sa kontrolerom mernog sistema i povlači snimljene podatke. Pored prikaza snimljenih rezultata, aplikacija omogućava filtriranje rezultata po različitim parametrima, offline analizu podataka i automatsko generisanje izveštaja na osnovu dobijenih rezultata.