Sistem za praćenje i analizu EEG signala

Korišćenjem akvizicione kartice NI PCI-6220 i softverskog paketa LabVIEW realizovan je sistem za akviziciju i analizu EEG signala kod laboratorijskih pacova. Na ulaze kartice PCI-6220 se povezuju signali sa postojećeg pretpojačavača signala. Pored akvizicije i analize signala, sistem vrši i upravljanje radom pokretne trake. Snimljene signale moguće je obrađivati i analizirati većinom savremenih metoda koje se danas primenjuju u svetu. Tako je moguće izdvajati delove signala (epohe), filtrirati signal, vršiti spektralnu analizu izračunavajući srednji FFT i vremenski FFT. Kako je EEG signal po prirodi nestacionaran, nameće se potreba da se za njegovu analizu koriste metode koje bi dale podatke o signalu u takozvanom time-scale domenu, pa su zato vršene Short Time FT i kontinualna i diskretna wavelet transformacija.

Za navedene analize uglavnom su korišćene gotove LabVIEW funkcije. Ogromna biblioteka gotovih funkcija za obradu i analizu signala jedna je od velikih prednosti LabVIEW programskog paketa u odnosu na ostale programske jezike. Upravljanje radom pokretne trake se može vršiti zadavanjem pojedinačnih komandi (smer i brzina) ili definisanjem trajektorije. Komunikacija sa pokretnom trakom se vrši preko serijskog RS-232 interfejsa slanjem i prijemom tekstualnih poruka. Realizovani aplikativni softver omogućava generisanje izveštaja i izvoz signala u JPG i Excel.

Pročitajte kompletno korisničko rešenje na sajtu National Instruments-a.