Sistem za nadzor i upravljanje pogonom za tretman otpadnih voda

Prečišćavanje otpadnih voda se bazira na: prihvatu otpadnih voda u egalizacioni bazen, rekuperaciji toplotnog sadržaja otpadne vode preko izmenjivača toplote i neutralizaciji otpadne vode u reaktorima. Temperatura otpadne vode je do 80°C i ona se podvrgava hlađenju preko toplotnog pločastog izmenjivača. Zagrejana voda se odvodi u skladišni rezervoar tople vode iz koga se dalje koristi za tehnološke potrebe. Ohlađena otpadna voda se vodi u reaktore za naeutralizaciju koji su opremljeni mešalicom sa velikim brojem obrtaja i meračem pH vrednosti. U ove reaktore se dovodi NaOH linijom za odvod pripremljenog rastvora .

Sistеm je realizovan uz pоmоć prоgramabilnog lоgičkog kоntrоlеra i operatorskog panela osetljivog na dodir. Pogon radi u automatskom režimu, a ručni rad se koristi isključivo kod tehnoloških intervencija. Preko operatorskog panela je obezbeđena: vizuelizacija tehnološkog procesa, izbor režima rada, prikaz alarma, ručno daljinsko uključenje/isključenje motora i ventila, prijavljivanje operatera na sistem, uvid u informacije o elementima sistema, itd. PLC prema definisanom tehnološkom procesu vrši kontrolu rada sistema. Za sve motore i ventile izvedena je signalizacija rada i kvara, broj sati rada i broj uključenja.