Sistem za nadzor i upravljanje inkubatorskom stanicom

SCADA sistem inkubatorske stanice sa skoro 15.000 tagova, realizovan je upotrebom LabVIEW paketa i DSC modula. SCADA prihvata podatke sa predvalionika, valionika i svih tehnoloških celina na kojima se nalaze PLC-ovi, a komunikacija se vrši po TCP/Modbus protokolu. DSC modul donosi ugrađene alate za brži razvoj SCADA aplikacija, poput deljenja promenljivih (tagova), logovanja podataka u Citadel bazu podataka, upravljanja alarmima i događajima, prijavljivanja korisnika na sistem. Korišćenjem LabVIEW-a izlazi se iz definisanih okvira SCADA sistema, povećava se funkcionalnost aplikacije, moguće je realizovati napredne algoritme, potpuno prilagodljiv korisnički interfejs i povezati se sa bazom podataka.

Na ekranima SCADA aplikacije su prikazani elementi i parametri sistema u vidu objekata (slika, brojčanih podataka, itd) koji menjaju boju u zavisnosti od trenutnog stanja. Operater za bilo koju mašinu može isčitati trenutno podešene vrednosti svih parametara i videti trenutnu recepturtu po koj se vodi ciklus mašine, a u zavisnosti od nivoa prioriteta i menjati ih. Na pisačima je moguće gledati online ili offline željene signale koji se loguju u bazu podataka sve vreme rada sistema. Pored ovih postoje i podaci koji se u bazu podataka pamte kao alarmi ili događaji i moguće ih je pretraživati po raznim kriterijumima. Pročitajte kompletno korisničko rešenje na sajtu National Instruments-a: http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-14655.