Automatizovano praćenje parcijalnih pražnjenja u namotajima generatora

U LabVIEW programskim okruženju realizovan je aplikativni softver za merenje, akviziciju i prikazivanje raspodele pulseva nepravilnosti sinusoide napona na generatoru, uz pomoć uređaja PDA Watch – Partial Discharge Monitor. Aplikativni softver se izvršava na PC računaru koji je povezan na RS-485 mrežu na kojoj se nalaze PDA Watch uređaji i PLC-ovi. Pored akvizicije podataka sa ovih uređaja, softver omogućava i akviziciju podatka sa centralne baze podataka preko Ethernet interfejsa. Za potrebe prihvata podataka sa PDA Watch uređaja realizovan je korisnički definisan protokol. LabVIEW podržava ogroman broj protokola i interfejsa i pruža mogućnost pravljenja korisnički definisanih protokola, kao i jednostavno povezivanje sa ODBC i SQL kompatibilnim bazama podataka.