Obrazovanje

PAT 02

PAT 02 (Physical Ability Test) je kompjuterizovani sistem koji se koristi za testiranje fizičkih sposobnosti pojedinaca i ekipa. Sistem omogućava izvođenje testova brzine, agilnosti, skočnosti, kao i testova zasnovanih na izometrijskim i izotoničnim kontrakcijama.

Physical Ability Test 02 (PAT 02)

Sistem se sastoji iz merno-akvizicionog uređaja, aplikativnog softvera i grupe senzora, koji se koriste u zavisnosti od merenja.

PAT 02 testovi
Brzina i agilnost 

Merenjem vremena na zadatom  rastojanju kao i “prolaznih“ vremena na mestima između starta i cilja omogućeno je da se proceni brzina, odnosno promena brzine kretanja. Ukoliko se izabere da signal za start bude zadat svetlosnim izvorom moguće je i merenje vremena reakcije na svetlosni stimulus. Testovi se mogu izvoditi i sa ponavljajućim povratnim trčanjima (repeated sprint ability). Odgovarajućom kombinacijom senzora moguće je realizovati veliki broj testova agilnosti.

Ovaj komplet sadrži sledeće komponente:  

- merno-akvizicioni uređaj sa kablom za napajanje 

- tri senzora trčanja MST-1 sa kablom 

- tri katadioptera 

- pet račvi za povezivanje senzora trčanja 

- komplet kablova za povezivanje senzora trčanja (50m, 30m, 20m, 10m) 

- tri signalne lampice sa kablom 

- devet stativa Hama Star 61 

- aplikativni softver 

- uputstvo 

Skočnost 

Merenjem vremena kontakta i vremena između kontakata (vreme skoka), moguće je izračunati visinu skoka kao i relativnu snagu. Početak merenja je trenutak kada pri naskoku ispitanik dodirne tlo ili trenutak napuštanja tla (pri skoku). Završetak testa može biti nakon zadatog broja skokova ili nakon odabranog vremenskog intervala.

Ovaj komplet sadrži sledeće komponente:     

- merno-akvizicioni uređaj sa kablom za napajanje, 

- senzorska podloga MSP-12A (optička), 

- aplikativni softver 

- uputstvo 

Izometrijska dinamometrija 

Merenjem sile reakcije i njene promene u vremenu, nakon delovanja protiv nepokretnog oslonca, moguće je proceniti tzv. izometrijsku jačinu mišića, odnosno brzinu ispoljavanja jačine (Rate of force development).

Ovaj komplet sadrži sledeće komponente:   

-merno-akvizicioni uređaj sa kablom za napajanje, 

-senzor sile sa kondicionerom, 

-aplikativni softver 

-uputstvo  

Izoinercijalna dinamometrija 

Merenjem promene linearnog rastojanja opterećenja protiv koga se deluje moguće je izračunati dinamičke karakteristike tog kretanja i na osnovu tih pokazatelja proceniti tzv. izoinercijalnu jačinu i snagu mišićnih grupa koje su to kretanje izazvale. Omogućen je izbor režima: koncentričnog (podizanje tereta), ekscentričnog (spuštanje velikog tereta) i koncentrično-ekscentričnog (podizanje i spuštanje tereta).

Ovaj komplet sadrži sledeće komponente:   

- merno-akvizicioni uređaj sa kablom za napajanje 

- enkoder sa sajlom 

- aplikativni softver 

- uputstvo      

Korisnici našeg sistema su:

1. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Beograd

2. Republički zavod za sport Srbije (više kupljenih sistema)

3. F.K. Partizan

4. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla 

5. Policijska akademija 

6. Fitnes klubovi 

7. Košarkaški klubovi 

8. Škole fudbala

Kontaktirajte nas za više informacija